Google Marketing

Server-side tracking GDPR

Beskyt brugernes privatliv og opfyld GDPR-krav med vores server-side tracking-løsning. Sikker og efterlevende dataindsamling til din virksomhed.

Hvad siger vores kunder

''Ved at kombinere vores ekspertise indenfor webudvikling og Google marketing, skaber vi et stærkt produkt som sikre vores kunders hjemmesider altid er hastighedsoptimeret, SEOvenlig, konverteringsvenlig og klar til at indtage de bedste placeringer på google.''

Hvad er GDPR server-side tracking ?

GDPR server-side tracking refererer til praksisen med at implementere server-side tracking-teknologier i overensstemmelse med General Data Protection Regulation (GDPR), en europæisk databeskyttelsesforordning. Dette sikrer, at indsamling og behandling af brugerdata på en hjemmeside eller digital platform respekterer GDPR-reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger og privatliv.

Med GDPR server-side tracking fokuseres der på at håndtere og beskytte brugerdata på serverniveau for at sikre, at enhver indsamling og behandling af oplysninger overholder GDPR’s principper, herunder samtykke, gennemsigtighed og rettigheder for de registrerede personer.

Implementeringen af GDPR server-side tracking indebærer normalt nøje overvejelse af, hvordan data behandles, opbevares og beskyttes på serveren for at overholde GDPR’s strenge krav og undgå potentielle bøder eller juridiske konsekvenser. Det er en vigtig praksis for virksomheder, der opererer i EU eller håndterer data fra europæiske borgere for at sikre, at deres trackingaktiviteter er i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse.

Hvordan påvirker GDPR server-side tracking for online annoncering?

GDPR server-side tracking har betydelig indflydelse på online annoncering ved at styrke beskyttelsen af brugerdata og imødekomme de strenge krav i General Data Protection Regulation (GDPR). Her er nogle måder, det påvirker online annoncering:

 • Samtykke og gennemsigtighed: GDPR kræver klart og informeret samtykke fra brugere før indsamling og behandling af deres personlige oplysninger. Server-side tracking skal sikre, at brugere informeres om, hvordan deres data bruges til annoncering, og give dem mulighed for at give eller nægte samtykke.
 • Retten til at blive glemt: Brugere har ret til at anmode om sletning af deres data. Server-side tracking skal have mekanismer til at imødekomme disse anmodninger og fjerne brugerdata fra annonceringsplatforme.
 • Data Minimering: GDPR understreger princippet om data minimisering, hvilket betyder, at kun nødvendige data skal indsamles. Server-side tracking skal prioritere kun at indsamle de data, der er relevante for annonceringsformål og undgå unødvendig indsamling.
 • Sikkerhed og Fortrolighed: Server-side tracking skal implementere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugerdata og sikre fortrolighed. Kryptering og andre sikkerhedsforanstaltninger er afgørende for at forhindre uautoriseret adgang til personlige oplysninger.
 • Datatransparens: GDPR kræver, at brugere har adgang til deres data og forstår, hvordan det bruges. Server-side tracking skal lette denne adgang og give klare oplysninger om, hvilke data der indsamles og hvordan de bruges til annoncering.
 • Leverandørsamarbejde: Annonceringsplatforme og tredjepartsleverandører skal samarbejde for at sikre, at server-side tracking er i overensstemmelse med GDPR. Klare databehandleraftaler og ansvarsfordeling er nødvendige for at opfylde lovgivningens krav.

Samlet set søger GDPR server-side tracking at skabe et mere ansvarligt og gennemsigtigt miljø for online annoncering, der respekterer brugernes privatliv og rettigheder.

Hvilke GDPR-bestemmelser skal overvejes ved implementering af server-side tracking?

Når du implementerer server-side tracking med henblik på online annoncering, er det nødvendigt at være opmærksom på forskellige GDPR-bestemmelser for at sikre, at behandlingen af personoplysninger er i overensstemmelse med reglerne. Her er nogle vigtige overvejelser:

En af de grundlæggende principper i GDPR er kravet om samtykke. Dette indebærer, at brugere skal give informeret og specifikt samtykke til indsamling og behandling af deres data til annonceringsformål. Det er vigtigt at have klare og forståelige samtykkeprocesser.

Dataminimering er også afgørende, hvilket betyder, at du kun bør indsamle de nødvendige oplysninger. Undgå unødvendig indsamling af personoplysninger og vær opmærksom på at overholde princippet om begrænsning af formål.

Brugere har ret til at blive glemt, og derfor skal din server-side tracking have mekanismer på plads for at håndtere anmodninger om sletning af data. Dette sikrer, at brugerne kan udøve deres rettigheder i henhold til GDPR.

For at overholde kravet om sikkerhed af behandlingen skal du implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Dette kan omfatte kryptering, adgangskontrol og regelmæssige risikovurderinger for at sikre, at behandlingen af personoplysninger er sikker.

Transparens og information er nøglen til at opfylde kravene i GDPR. Brugerne skal informeres klart og forståeligt om, hvordan deres data behandles til annonceringsformål. Dette kan omfatte at levere gennemsigtige oplysninger om dataindsamling, formål og behandlingsmetoder.

Hvis din server-side tracking involverer tredjepartsleverandører, skal du etablere databehandleraftaler for at sikre, at alle involverede parter forstår deres forpligtelser og ansvar i forhold til GDPR.

Hvis målgruppen for din server-side tracking inkluderer børn, er det vigtigt at overholde kravene om børns samtykke. Dette indebærer at indhente samtykke fra forældre eller værge og implementere egnede mekanismer for at verificere brugernes alder.

At tage højde for disse GDPR-bestemmelser i din server-side tracking er afgørende for at opretholde overensstemmelse med lovgivningen og sikre beskyttelsen af brugernes persondata.

Hvordan kan virksomheder sikre overholdelse af GDPR-regler i forbindelse med server-side tracking?

For at sikre, at din virksomhed overholder GDPR-reglerne i forbindelse med server-side tracking, er det afgørende at tage en række skridt. Først og fremmest er det vigtigt at søge professionel juridisk rådgivning for at forstå de specifikke krav og forpligtelser, der gælder. Dernæst skal du identificere hvilke typer af personoplysninger der behandles, og etablere klare politikker og procedurer.

Indhentelse af samtykke fra brugerne før indsamling og behandling af deres personoplysninger er afgørende. Dette samtykke skal være klart, informeret og frivilligt. Informér brugerne gennem klare privatlivspolitikker om, hvordan deres data indsamles, behandles og anvendes til annonceringsformål.

Implementer mekanismer, der giver brugerne ret til at blive glemt, og sørg for, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte de indsamlede data. Dette kan omfatte kryptering, adgangskontrol og regelmæssige risikovurderinger.

Indgå databehandleraftaler, hvis tredjeparter er involveret i server-side tracking, og uddan dit personale i GDPR-bestemmelserne. Dokumentér alle databehandlingsaktiviteter og etabler regelmæssig overvågning samt revision af compliance-processer.

Gennem disse skridt kan din virksomhed opretholde compliance med GDPR og sikre, at brugernes persondata håndteres ansvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvad er fordele og ulemper ved GDPR server-side tracking ?

GDPR server-side tracking, som enhver teknologi, kommer med både fordele og ulemper. Lad os udforske dem:

Fordele:

 • Bedre privatlivsbeskyttelse: Server-side tracking kan hjælpe med at beskytte brugernes privatliv ved at minimere den mængde data, der overføres til tredjeparter og give bedre kontrol over, hvilke oplysninger der deles.
 • Øget gennemsigtighed: GDPR server-side tracking kræver ofte mere gennemsigtighed i forhold til, hvordan data indsamles og bruges. Dette kan styrke tilliden hos brugerne og skabe et mere åbent forhold mellem virksomheder og deres kunder.
 • Overholdelse af lovgivningen: Ved at implementere server-side tracking i overensstemmelse med GDPR-reglerne undgår virksomheder bøder og retlige konsekvenser, der kan opstå som følge af overtrædelser af privatlivslovgivningen.

Ulemper:

 • Reduceret datakvalitet: Da server-side tracking begrænser mængden af ​​data, der overføres, kan det føre til mindre præcise brugerprofiler og mindre effektiv målretning af annoncer.
 • Kompleks implementering: At opretholde GDPR compliance i forbindelse med server-side tracking kræver komplekse tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Dette kan være en udfordring for mindre virksomheder eller dem uden teknisk ekspertise.
 • Potentielt tab af funktionalitet: For at opretholde GDPR-compliance kan virksomheder være nødt til at begrænse visse funktioner eller muligheder, hvilket kan påvirke ydeevnen af trackingteknologien.

I sidste ende afhænger succesen af GDPR server-side tracking af en omhyggelig afvejning af disse fordele og ulemper samt nøje overholdelse af lovgivningen.

Er det nødvendigt at indhente samtykke fra brugerne for server-side tracking i henhold til GDPR?

Ifølge GDPR (General Data Protection Regulation) er det normalt nødvendigt at indhente samtykke fra brugerne, hvis du implementerer server-side tracking. Dette skyldes, at server-side tracking involverer indsamling og behandling af personlige oplysninger, hvilket er underlagt GDPR’s regler om beskyttelse af privatlivets fred.

Indhentning af samtykke indebærer normalt at informere brugerne klart og tydeligt om, hvilke oplysninger der indsamles, hvordan de vil blive brugt, og hvem der vil have adgang til dem. Brugerne skal have mulighed for at give deres samtykke aktivt, og det skal være lige så let at trække det tilbage.

Ved at indhente samtykke overholder virksomheder GDPR-reglerne og viser respekt for brugernes ret til at kontrollere deres personlige data. Det er vigtigt at være opmærksom på de specifikke krav i GDPR og sikre, at dine trackingmetoder er i overensstemmelse med disse regler for at undgå potentielle juridiske konsekvenser.

Hvordan sikrer jeg mig, at server-side tracking overholder databeskyttelsesregler som GDPR?

For at sikre, at server-side tracking overholder databeskyttelsesregler som GDPR (General Data Protection Regulation), er det vigtigt at implementere passende foranstaltninger og følge bedste praksis for databeskyttelse. Her er nogle skridt, du kan tage for at sikre overholdelse af GDPR i forbindelse med server-side tracking:

 • Dataminimering og formålsbegrænsning:
  • Kun indsamle de data, der er nødvendige for det specificerede formål.
  • Undgå at indsamle unødvendige eller følsomme oplysninger.
 • Samtykke:
  • Indhent klart og informeret samtykke fra brugerne, inden du indsamler og behandler deres personoplysninger.
  • Sikr dig, at samtykket er frivilligt, specifikt, informeret og kan tilbagekaldes.
 • Transparens:
  • Lever klare oplysninger om, hvordan og hvorfor data indsamles og behandles.
  • Opret en privatlivspolitik, der tydeligt beskriver dine databehandlingspraksis.
 • Sikkerhed:
  • Implementer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data mod uautoriseret adgang eller lækager.
  • Overvej at anvende kryptering og andre sikkerhedsforanstaltninger på serverniveau.
 • Retention og sletning:
  • Fastlæg klare retningslinjer for, hvor længe data vil blive opbevaret.
  • Slet data, når det ikke længere er nødvendigt for det formål, det blev indsamlet til.
 • Databehandleraftaler:
  • Hvis du deler data med tredjeparter, skal du sikre, at der er indgået databehandleraftaler, der tydeligt definerer deres forpligtelser og ansvar.
 • Rettigheder for registrerede:
  • Respekter de registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, rettelse, sletning og dataportabilitet.
  • Skab en mekanisme, så brugere kan udøve deres rettigheder nemt.
 • Konsekvensvurdering af databeskyttelse (DPIA):
  • Udfør en DPIA, hvis din trackingaktivitet udgør en høj risiko for de registreredes privatliv.
  • Identificer og adressér potentielle risici og implementer risikoreducerende foranstaltninger.
 • Ansvarlighed:
  • Implementer en intern struktur og processer for at sikre overholdelse af databeskyttelsesregler.
  • Udnævn en databeskyttelsesansvarlig, hvis det er relevant.

Det er vigtigt at være opdateret med lovgivningen og konsultere juridisk ekspertise for at sikre fuld overholdelse af de gældende databeskyttelsesregler.

Er der specifikke situationer, hvor server-side tracking er mere fordelagtig end klient-side tracking?

Der er situationer, hvor server-side tracking kan være mere fordelagtig end klient-side tracking. Dette afhænger af webstedsbehov og de mål, man ønsker at opnå med dataindsamlingen.

For det første er server-side tracking gunstig, når det kommer til datasikkerhed og privatliv. Ved at reducere mængden af data, der sendes og behandles på brugerens enhed, kan man forbedre sikkerheden og respektere brugernes privatliv, hvilket kan være særligt vigtigt i overensstemmelse med databeskyttelsesregler som GDPR.

Ydeevnen er også en faktor. Server-side tracking kan reducere belastningen på brugerens enhed, hvilket resulterer i hurtigere indlæsningstider og en mere responsiv brugeroplevelse. Dette er særligt relevant for websteder med tungt indhold eller komplekse interaktioner.

Hvis der er behov for komplekse beregninger eller analyser, kan server-side tracking være mere fordelagtig, da behandlingen udføres på serveren med mere regnekraft og fleksibilitet.

Kontrol over dataindsamling er en anden fordel ved server-side tracking. Webstedsoperatører har mere kontrol over dataindsamlingen, hvilket kan bidrage til at opretholde konsistente metoder og undgå afhængighed af klientens browser.

Desuden kan server-side tracking være et alternativ, når der er begrænsninger eller udfordringer på klientens side, såsom browserrestriktioner eller adblockers.

Endelig, i situationer hvor overholdelse af databeskyttelsesregler er afgørende, kan server-side tracking hjælpe med at håndtere personoplysninger mere sikkert og ansvarligt.

Det er vigtigt at afveje fordele og ulemper nøje, da klient-side tracking også har sine egne styrker, især når det kommer til realtidsinteraktioner og klientafhængige metoder. Beslutningen skal baseres på en grundig vurdering af webstedsbehov, brugeroplevelse og overholdelse af regler.

Hvad koster det at lave GDPR server-side tracking?

Prisen for at implementere GDPR-server-side tracking kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder virksomhedens størrelse, kompleksiteten af websitet eller systemet, og hvilke specifikke værktøjer eller tjenester der vælges.

Hvis du beslutter dig for at bruge et tredjeparts trackingværktøj eller en service, kan der være abonnementsomkostninger, licensgebyrer eller brugsafgifter. Nogle virksomheder vælger også at investere i specialiserede konsulenter eller eksperter for at sikre korrekt implementering og overholdelse af GDPR.

Det er vigtigt at overveje omkostningerne i forhold til fordelene og juridiske krav. At sikre overholdelse af GDPR kan hjælpe med at undgå bøder og retlige problemer, der kan opstå ved overtrædelse af databeskyttelsesreglerne. Det anbefales at få nøjagtige prisoverslag fra leverandører og konsulenter baseret på dine specifikke behov, før du træffer en beslutning.

Hvordan beskytter server-side tracking personlige oplysninger i overensstemmelse med GDPR-kravene?

Server-side tracking kan implementeres med forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige oplysninger i overensstemmelse med GDPR-kravene. Her er nogle af de metoder, der anvendes:

 1. Anonymisering og Pseudonymisering: Personlige oplysninger kan enten anonymiseres eller pseudonymiseres, så de ikke direkte kan identificere enkeltpersoner. Dette hjælper med at opfylde GDPR’s principper om databeskyttelse.
 2. Sikker Dataoverførsel: Brug af sikre protokoller som HTTPS sikrer, at dataoverførslen mellem klient og server er krypteret og beskyttet mod uautoriseret adgang.
 3. Data Minimering: Server-side tracking bør kun indsamle de data, der er nødvendige for det angivne formål. Dette følger GDPR-princippet om data minimization.
 4. Samtykke: Hvis server-side tracking involverer indsamling af personlige oplysninger, kræver GDPR ofte samtykke fra brugerne. Klare samtykkeprocesser bør implementeres.
 5. Brugerrettigheder: GDPR giver brugerne ret til at anmode om adgang, korrektion eller sletning af deres personlige oplysninger. Implementering af procedurer til at håndtere disse anmodninger er afgørende.
 6. Logning og Overvågning: At opretholde detaljerede logfiler og overvåge serveraktiviteter kan hjælpe med at opdage og håndtere eventuelle sikkerhedsbrud.
 7. Databehandleraftaler: Hvis tredjeparter er involveret i server-side tracking, skal der indgås databehandleraftaler for at sikre, at de opfylder GDPR-kravene.

Implementering af disse foranstaltninger hjælper med at sikre, at server-side tracking respekterer brugernes privatliv og opfylder de nødvendige databeskyttelsesstandarder.

Hvad er de potentielle sanktioner for overtrædelse af GDPR-regler i forbindelse med server-side tracking?

Overtrædelse af GDPR-regler i forbindelse med server-side tracking kan resultere i forskellige sanktioner afhængigt af overtrædelsens art og alvor. Tilsynsmyndighederne har beføjelse til at pålægge betydelige bøder, hvor beløbet afhænger af flere faktorer, inklusive arten af overtrædelsen, graden af forsæt og omfanget af de berørte personers skade. Sanktionerne kan variere fra mindre bøder til alvorlige bøder, der udgør en procentdel af den globale omsætning for virksomheder, der ikke overholder GDPR-reglerne. Det er afgørende for virksomheder at sikre overholdelse af GDPR og træffe passende foranstaltninger for at beskytte personoplysninger og undgå juridiske konsekvenser.

Hvordan kan virksomheder sikre, at server-side tracking er i overensstemmelse med GDPR, når de arbejder med tredjepartsleverandører?

Virksomheder kan sikre, at server-side tracking er i overensstemmelse med GDPR, når de samarbejder med tredjepartsleverandører, ved at følge disse retningslinjer:

Databehandleraftaler: Indgå skriftlige databehandleraftaler med tredjepartsleverandører for at tydeliggøre deres forpligtelser med hensyn til databeskyttelse og GDPR-overholdelse.

Vurdering af leverandører: Foretag en omhyggelig vurdering af tredjepartsleverandører for at sikre, at de har passende sikkerhedsforanstaltninger og overholder GDPR-reglerne.

Klare instruktioner: Giv klare og specifikke instruktioner til tredjepartsleverandører om, hvordan de skal håndtere personoplysninger i overensstemmelse med GDPR.

Overvågning og rapportering: Implementer procedurer til løbende overvågning af tredjepartsleverandørers GDPR-overholdelse og kræv regelmæssige rapporter om deres sikkerhedsforanstaltninger.

Dataminimering: Begræns mængden af data, der deles med tredjepartsleverandører, til det absolut nødvendige for at opfylde det angivne formål.

Kryptering og sikkerhed: Kræv, at tredjepartsleverandører anvender kryptering og andre passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, de behandler.

Samarbejd med juridiske eksperter: Konsulter juridiske eksperter eller personer med GDPR-ekspertise for at sikre, at alle processer overholder lovgivningen.

Gennem disse skridt kan virksomheder styrke deres GDPR-overholdelse, selv når de arbejder med eksterne leverandører, og minimere risikoen for eventuelle overtrædelser.

Er det muligt at implementere server-side tracking uden at krænke GDPR-reglerne?

Implementering af server-side tracking uden at krænke GDPR-reglerne er fuldt ud muligt ved at følge nogle centrale retningslinjer.

Først og fremmest er det afgørende at sikre, at brugerne giver deres samtykke, før nogen form for dataindsamling og -behandling finder sted. Dette samtykke skal være klart, informeret og let forståeligt for brugerne. Brug tydelige vilkår og betingelser, der beskriver præcist, hvilke data der indsamles, og hvordan de vil blive anvendt.

En anden vigtig faktor er at praktisere dataminimering, hvilket betyder at indsamle kun de nødvendige data til det specifikke formål. Unødvendige oplysninger bør undgås for at beskytte brugernes privatliv.

Transparens er også afgørende. Virksomheder bør klart og åbent informere brugerne om, hvilke data der indsamles, og hvordan disse data vil blive anvendt. Dette kan gøres gennem klare privatlivspolitikker eller informerende meddelelser direkte på webstedet.

Sikkerhed er en anden vigtig overvejelse. Implementer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de indsamlede data, herunder kryptering og adgangskontrol.

Endvidere skal virksomheder oprette databehandleraftaler med eventuelle tredjepartsleverandører for at sikre, at de også overholder GDPR-reglerne.

Retten til at blive glemt er også en vigtig rettighed, der skal respekteres. Brugere skal have mulighed for at anmode om sletning af deres data, og virksomheder skal have procedurer på plads for at imødekomme sådanne anmodninger inden for GDPR-frister.

Alt i alt indebærer GDPR-compliant server-side tracking en løbende indsats med løbende evaluering og opdatering af databeskyttelsespraksis for at sikre overensstemmelse med lovgivningen og teknologiske udviklinger.

Hvad er de vigtigste trin for at sikre, at server-side tracking er GDPR-kompatibel?

At sikre, at server-side tracking er GDPR-kompatibel involverer flere nøgletrin:

 1. Indhent samtykke: Før indsamling af data skal brugere give informeret samtykke. Dette kræver klare og forståelige oplysninger om, hvilke data der indsamles og hvordan de vil blive brugt.
 2. Dataminimering: Indsamle kun de nødvendige data til det specifikke formål. Undgå unødvendige oplysninger for at minimere risikoen for overtrædelse af privatlivet.
 3. Transparens: Vær åben og tydelig omkring dataindsamling. Brug klare privatlivspolitikker og meddelelser for at informere brugerne om, hvordan deres data håndteres.
 4. Sikkerhed: Implementer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de indsamlede data. Dette kan omfatte kryptering, adgangskontrol og andre sikkerhedsforanstaltninger.
 5. Databehandleraftaler: Hvis du arbejder med tredjepartsleverandører til server-side tracking, skal der oprettes databehandleraftaler for at sikre, at de overholder GDPR-reglerne.
 6. Ret til at blive glemt: Brugerne skal have ret til at anmode om sletning af deres data. Virksomheder skal have procedurer på plads for at håndtere sådanne anmodninger inden for GDPR-fristerne.
 7. Kontinuerlig overvågning og opdatering: GDPR-kompatibilitet er en løbende proces. Virksomheder skal regelmæssigt overvåge og opdatere deres praksis for at forblive i overensstemmelse med lovgivningen og håndtere eventuelle ændringer i teknologi eller regler.

Ved at følge disse trin kan virksomheder skabe en solid ramme for at sikre, at deres server-side tracking opfylder GDPR-kravene og beskytter brugernes privatliv.

Hvordan kan virksomheder informere brugerne om deres brug af server-side tracking i overensstemmelse med GDPR?

Når det kommer til at informere brugerne om brugen af server-side tracking i overensstemmelse med GDPR, er det afgørende at sikre, at virksomhedens kommunikation er åben og forståelig. En central del af denne indsats involverer udviklingen af klare og lettilgængelige informationskanaler.

Først og fremmest bør virksomheden have en detaljeret privatlivspolitik tilgængelig på deres hjemmeside. Denne politik skal tydeligt beskrive formålet med dataindsamling, de specifikke typer af data, der indsamles, hvordan de vil blive brugt, og hvem der vil have adgang til dem. Det er vigtigt, at denne politik er skrevet i et klart og forståeligt sprog uden komplekse juridiske eller tekniske udtryk.

For at øge bevidstheden blandt brugerne kan virksomheden anvende pop-up-meddelelser på deres websted. Disse meddelelser skal give en kortfattet beskrivelse af formålet med server-side tracking og indeholde et direkte link til den fulde privatlivspolitik.

For mobilapps er in-app-meddelelser et værdifuldt værktøj. Disse meddelelser bør præsentere nøgleoplysninger om trackingpraksis og give brugerne mulighed for at få mere detaljerede oplysninger i privatlivspolitikken.

Derudover kan e-mail-kommunikation være effektiv, især ved at inkludere information om server-side tracking i velkomst- eller bekræftelses-e-mails. Dette giver brugerne en tidlig forståelse af virksomhedens praksis og mulighed for at administrere deres samtykke.

For at lette processen for brugerne bør virksomheden præsentere klare valgmuligheder vedrørende samtykke. Dette kan omfatte synlige knapper eller brugerindstillinger, der gør det nemt for enkeltpersoner at håndtere deres præferencer.

Gennem brugervenlig kommunikation og tydelige valgmuligheder kan virksomheder opbygge tillid og respektere brugernes rettigheder i henhold til GDPR.

Tilbage til toppen
Få et tilbud

Helt uforpligtende møde

Gennem samtaler skabes forandring, og med den perfekte kombination hjælper vi dig med at opnå dine vækstmål og overgå dine konkurrenter.

Lad os analysere din forretning for at se, hvordan vi kan støtte dig.